PRZEMBUD GDAŃSK S.A.RODO

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

scroll

Szanowni Państwo,

 

w związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 r. należy stosować rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), w dbałości o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wskazujemy, iż wdrożyliśmy wszelkie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wynikające z RODO. W celu zapoznania Państwa z celami i sposobami przetwarzania Państwa danych osobowych, poniżej przesyłamy klauzulę informacyjną i uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Administratorem Danych Osobowych jest Przembud Gdańsk S.A., ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk, KRS: 0000077962 , e-mail: przembud@przembud.pl, tel. kont. 58 326 48 20 (dalej jako: Administrator).
Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez nas działalności gospodarczej przede wszystkim w zakresie robót i prac budowlanych, przy czym wykonywanie zleceń otrzymanych od naszych klientów może następować za pośrednictwem podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych:

 

Jeżeli są Państwo przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą: Państwa dane są przez nas przetwarzane w celu realizacji zawartej między nami umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), nie wykluczamy również, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są:
czynności towarzyszące realizacji umów i zleceń, w szczególności przekazywanie informacji dotyczących zlecenia lub umowy i podmiotów je wykonujących: klientom początkowym, końcowym lub podwykonawcom,
ewentualne dochodzenie wierzytelności, ochrona mienia, tajemnicy przedsiębiorstwa za pomocą monitoringu wizyjnego,Państwa dane osobowe zostały przez nas pozyskane z umów, zleceń, zapytań handlowych, ofert handlowych, publicznych rejestrów (CEIDG), przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane niezbędne do rozliczeń i fakturowania, numery identyfikacyjne (NIP, REGON).

 

Jeżeli są Państwo osobami zatrudnionymi przez przedsiębiorcę lub osobami działającymi w jego imieniu: Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy nami, a przedsiębiorcą, w którego imieniu Państwo działają – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym tymi uzasadnionymi interesami jest: zapewnienie możliwości wykonania umowy zawartej między nami, a przedsiębiorcą, w imieniu którego Państwo działają, a Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tej umowy, w tym w szczególności w celach związanych z realizacją robót lub prac, ewentualne dochodzenie wierzytelności przeciwko przedsiębiorcy, ochrona mienia, tajemnicy przedsiębiorstwa za pomocą monitoringu wizyjnego.

Państwa dane osobowe zostały przez nas pozyskane z umów, zleceń, zapytań handlowych, ofert handlowych lub bezpośrednio od przedsiębiorcy, w imieniu którego Państwo działają. Państwa dane mogły zostać również pozyskane z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS), jeżeli Państwa umocowanie do działania w imieniu przedsiębiorcy zostało ujawnione w takim rejestrze, przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane kontaktowe, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres e – mail, numer telefonu, a jeżeli wykonują Państwo w imieniu przedsiębiorcy roboty budowlane lub prace – mogą być przetwarzane również Państwa dane osobowe, potwierdzające zdolność do wykonywania prac np. odnośnie kategorii posiadanych uprawnień.

Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa, kontrahenci i klienci Administratora Danych Osobowych (np. Zamawiający, Generalni Wykonawcy), o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów, zleceń lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub zlecenia oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona przepisami prawa.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie cofnięta. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe są niezbędne dla realizacji umów oraz zleceń, a ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić realizację zlecenia lub kontynuowanie współpracy z

Państwem lub z przedsiębiorcą, w imieniu którego Państwo działają.

Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W przypadku, gdy Administrator Danych Osobowych będzie chciał wykorzystać dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym zostały one przekazane lub zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator Danych Osobowych poinformuje Państwa o tym innym celu i udzieli wszelkich wymaganych prawem informacji.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA AKCJONARIUSZY  PRZEMBUD GDAŃSK S.A.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEMBUD GDAŃSK A. z siedzibą w Gdańsku (80-719) przy ul. Litewskiej 15,  wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040398, posiadająca NIP 5832461 866, REGON 190559493 (zwana dalej: PRZEMBUD i/lub Administrator).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków, wynikających powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym min. art. 341 i następne oraz 406 Ustawy z dn. 15.09.2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późniejszymi zmianami). Zbiór prowadzony jest w formie elektronicznej tj. w programie Excel do obsługi księgi akcyjnej lub w formie papierowej.
Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. następuje w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu realizacji przez PRZEMBUD obowiązków określonych w ust. 2 powyżej. Odmowa podania danych osobowych lub  odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wykonanie obowiązków ustawowych ciążących na PRZEMBUD z przyczyn leżących po stronie Akcjonariusza.

PRZEMBUD przetwarza następujące kategorie danych osobowych akcjonariuszy: nazwisko i imię, adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, liczba i numery akcji imiennych, liczba głosów, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu oraz dodatkowo numer PESEL lub numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość (celem jednoznacznej identyfikacji akcjonariuszy).

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz PRZEMBUD tacy jak: operatorzy pocztowi/kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty obsługujące walne zgromadzenia, prowadzące rejestr akcji zdematerializowanych.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas nieokreślony (dane historyczne dotyczące właścicieli akcji).

Dane mogą być przekazywane przez akcjonariuszy bądź spadkobierców akcjonariuszy.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia w każdym czasie żądania udzielenia jej informacji o przetwarzanych danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jej danych osobowych jeśli są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia żądania w każdym czasie u Administratora.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych w przypadku gdy:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych- na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
dane osobowe nie są już niezbędne Administratorowi  do celów przetwarzania, ale są one niezbędne osobie, której dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, takie dane będą dalej przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dotyczą lub w celu ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej/prawnej, bądź z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym profilowania. W takiej sytuacji Administratorowi nie wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), a Administrator zobowiązany jest usunąć dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- brak jest podstawy prawnej przetwarzania;

- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W przypadku, gdy Administrator będzie chciał wykorzystać dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym zostały one przekazane lub zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator poinformuje

Państwa o tym innym celu i udzieli wszelkich wymaganych prawem informacji.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzoru w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2; tel. 22 531 03 00).

Administrator informuje, że wszelkie aktualizacje niniejszej klauzuli informacyjnej będą zamieszczane na stronie internetowej PRZEMBUD GDAŃSK S.A. pod adresem: http://przembud.pl/ w zakładce RODO.

FORMULARZ KONTAKTKOWY - MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS

FORMULARZ KONTAKTKOWY MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS

SZYBKI KONTAKTDANE KONTAKTKOWE

Adres:
ul. Litewska 15,
80-719 Gdańsk

Kontakt:
58 326 48 20
przembud@przembud.pl

Pełny kontakt
SZYBKI KONTAKT - DANE KONTAKTKOWE